انتقال دامنه به ما با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه به یک مرکز ثبت دامنه دیگر (انتقال یک دامنه)